Otel ve yiyecek içecek işletmelerinin yatırımı, genel yönetimi, kurumsallaşma, büyüme, kaliteyi artırma, müşteri memnuniyeti sağlama, yeniden yapılanma, denetim kontrol ve durum analizleri, karı maksimize etme ve maksimum faydayı elde etme ihtiyaçları doğrultusunda yönetinm ve danışmanlık hizmetleri verir.
Bu hizmetler uzmanlar tarafından verilerek satışların arttırılması maliyetlerin kontrol altına alınması, hizmet kalite ve standartlarının yükseltilmesi hedeflenerek işletmenizin karlılığının arttırılması sağlanacaktır.

Proje geliştirme ve tasarım yönlendirmesinde Nevzat Eraslan ve ekibi teknik uzmanlığı ve birikiminden yararlanılarak yatırımcı için sonuç odaklı çalışmalar yürütür.

Hazırlanan proje üzerinden, verimli bir operasyon için, işlevler analiz edilerek, elverişlilik ve işlevsellik konusunda yönlendirme sağlar. Mimari gruba,  işletme genel standartları, konsepte uygunluk, tasarım ilke ve kriterleri konusunda yönlendirme yapar.

İşletme danışmanlığının yanı sıra, çalışanların kariyer hedefleri ve gelişimlerinin planlanması için bireysel projeleriylede danışmanlık verir. 
Başarı için, doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi ve beceriye sahip insanların bulunması gerekir. Bu ise eğitimle kazandırılabilir. Eğitim, başkalarının deneyimlerinden bir şeyler öğrenmenin yolu olarak tanımlanabilir.

Her şeyden önce işe eleman seçerken öğrenmeye doymayan; sınıfta, büroda ya da evde olsun öğrenmenin yaşam boyu sona ermeyen bir süreç olduğunu düşünen insanlar alınıp istihdam edilmelidir. Eğitimli yöneticiler ve elemanlar, eğitim görmemiş rakiplerini kolayca geçmektedirler.

Eğitim, teknik ve mesleki bilgi, fiziksel veya gizli yeteneklerin gelişmesi gibi konular dışında, personelleri işletmeye bağlayan, işletme ile bütünleştiren, ayrıca kendi aralarında sıkı bir işbirliğine sürükleyen ve toplumsal kaynaşmayı sağlayan görevler dizisini de yüklemektedir.
Çalışanlar, konuk ile olan ilişkilerinde, işin gerektirdiği bilgi ve becerilerinin gelişiminde ve sürekli değişen teknolojiye olan uyumları hususunda sürekli eğitime tabi tutulmalıdır. Eğitimin sürekli olması, hizmet kalitesinin sürekli gelişme göstermesi gerekliliğinin bir sonucudur.

Verilen Eğitimler
 • Oda satış (Automatic, Bettered, Created) teknikleri
 • Oda Fiyatlandırma eğitimi
 • Satış artırma (Upselling) teknikleri
 • Marka oluşturma ve geliştirme teknikleri
 • Çapraz (Cross) satış teknikleri
 • Etkin satış pazarlama yönetimi programı
 • Yiyecek içecek cost controls
 • Yiyecek içecek üretimi
 • Housekeeping cost controls
 • Teknik servis cost controls
 • Getiri yönetimi değerlendirmesi
 • Müşteri memnuniyeti yönetimi ve sorunların çözümü
 • Konuk tipleri ve konuklar ile iletişim (sözlü, yazılı ve beden dili)
 • Otel yönetimi ve etkili yöneticilik
 • Otel yöneticileri için etkin ve başarılı yönetim
 • Otel otomasyon programı (Ön büro, H/K, Restoran, mutfak ve SPA)
 • Muhasebe Otomasyon Programı (Genel, Cost, Satış ve Raporlama)
 • Otel Güvenlik ve olağanüstü durumlar eğitimi
 • Mutfak Hizmetleri eğitimi
 • Servis Hizmetleri Eğitimi
 • Bar Hizmetleri eğitimi
 • Kat Hizmetleri Eğitimi
 • Ön Büro Hizmetleri Eğitimi
 • Banket Hizmetleri Eğitimi
 • Gıda ve Personel Hijyeni eğitimi
 • Çalışanların Çapraz Eğitimi

Fizibilite Çalışmaları

Yatırım kararlarının öncesinde durum değerlemesi. Türkçede yapılabilirlik olarak bilinen bu terim, daha ziyade fizibilite etüdü olarak kullanılır. Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur. Bu amaçla yapılan çalışmalara fizibilite çalışması denir. Değerleme sonucunda karlı bulunan yatırımlar için fizibildir denilir.

Gelirlerin artması için; doluluk oranının yüksek olması ve yüksek oda satış fiyatının maksimum olması gerekir. Bunun için, otelin yer seçimi ve tesisin amaca uygun olarak 365 gün açık kalması en önemli kıstaslarıdır. Elbette ki, bu durumu kurumsal devamlılık ilkesi olarak adlandırabiliriz ve bu devamlılık ilkesi ise söz konusu ticaret ise nesnesini belirlemek durumundadır. Ticari açıdan otel işletmeciliğinin nesnesi, şüphesiz ki estetik ve konformizmdir.

Bu iki nokta günümüz şartlarında yüksek ivme kazanan görünürdeki insan yaşamı ve görünürdeki insan yaşamının hazza dönüşmesi ile anlam kazanmıştır. Çağ modern çağdır ve modern çağ görünenden hareketle fikir sahibi olmaktadır. Bu sebeple, ilk etapta otelin dış görünüşü çekici, sıra dışı olmalıdır. Diğer yandan hizmet sunulacak konuk kitlesi mimara iyi anlatılmalıdır ki, mimar, Böylece en uygun iç mekân tasarımlarını sunmalıdır.

Fizibilite çalışmalarında bölge ve lokasyonun proje için uygun olup olmadığı, ekonomik olarak uygulanabilirliği ve potansiyel pazarları ortaya çıkarılır. Bu araştırmalar ışığında projenin büyüklüklüğü ve konsepti hakkında bilgi verilerek yatırımcıların hata yapmalarını önlenir.

 • Bölge ve Lokasyonun bulunması ve değerlendirilmesi,
 • Potansiyel pazar araştırmaları ve değerlendirilmesi,
 • Konsept geliştirme raporu,
 • Fizibilite raporları
 • Rapor Hazırlanması

Fizibilite çalışması yeni bir yatırım kararı için yapılabileceği gibi, mevcut tesislerin genişletilmesi, yenilenmesi maksadıyla da yapılabilir. Bu çalışmalar bazen bir istek sonucu da gündeme gelir.

Bir fizibilite çalışmasında esas itibariyle beş ana konuda bilgiler toplanıp bir değerleme yapılır

 • Piyasa incelemesi: Üretilmesi düşünülen mal veya hizmetin çeşitini, özelliklerini, muhtemel satış fiyatını, hangi pazarlarda veya pazar dilimlerinde ne kadar satılabileceğini, satış dönemleri gibi iktisadi faydaların neler olacağı değerlendirilir.
 • Kuruluş yeri incelemesi: Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için en uygun yerin belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel kuruluş yeri tayine çalışılır.
 • Mali inceleme: Fizibilite etüdünün bu bölümünde yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişir giderlerinin yapısı, işletme sermayesi ihtiyaçları, aylar ve yıllar itibariyle nakit akışları ve finansman programı, üretime geçtikten sonra nakit akışları, başabaş üretim miktarları ve yatırımın kara geçiş zamanı gibi hususlar değerlendirilir.
 • Teknolojik inceleme: Üretimde kullanılacak teknik ve teknolojiler ile her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile, bunlara ait girdi-çıktı analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar bu bölümde değerlendirilir.
 • Hukuki inceleme: Yatırım projesinin hazırlanma safhasından kuruluş yerinin seçimi, yatırımın gerçekleştirilmesi, işletmenin faaliyete geçip malların pazarlanmasına kadar uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmelikler, yatırım üzerinde yapacağı muhtemel etkiler ve getireceği fırsatlar bakımından değerlendirilir.

Günümüzde ekonomi bilimi, kısaca, şu formülasyonla özetlenir; “minimum kaynaktan maksimum fayda elde etme’’ veya ‘’sınırlı kaynaklardan sınırsız ihtiyaçları karşılama’’ işte bu sebep ile mimar bir yandan, misafirin gördüğü temas ettiği mekânları etkileyici yapmak zorunda, diğer yandan ise, tesisin maliyetlerini kontrol altına almak zorundadır. Maliyetlerin düşük olması için; başta yatırım maliyeti olmak üzere personel, enerji, yiyecek-içecek ve bakım onarım tasarrufu olmalıdır. Otel öyle bir mimari tasarıma sahip olmalı ki, yatırım maliyeti düşük olduğu gibi mekanik ve elektrik projelerde akıllı tesisat ve malzemelerle tasarruf sağlamalıdır.

Ayrıca asgari personel sayısı ile arzu edilen hizmet kaliteli ve hızlı bir şekilde verilebilmek için; bar, restoran, mutfak gibi en önemli mekânların tasarımını işletmeci ile birlikte özenle tasarlamalıdır. Yiyecek-içecek maliyetlerini kontrol altında tutabilmek için az ama teknolojik depolar planlamalıdır. Sonuç olarak kârı maksimize etmenin bir çözümü açıkça ortaya çıkmakta o da farklılık yaratmaktır. Bunun için de mimar ve otel işletmeciliğinin ortak çalışması gerekir. Ortaklığın uyumlu olması halinde en yüksek kârın yakalanması ise kaçınılmazdır.

Bugünün ivmeli değişim atmosferi içinde mimarlar, otel tasarımının turizm sektörünü daha da güçlendirecek şekilde gelişmeye devam etmesini sağlama sorumluluğunu taşımalıdırlar. Başarının yakalanması için otel işletmeciliğinin mimari mekân tasarımı konusunda biraz bilgiye sahip olması gerekir.

Giriş, bahçe, odalar bölümü, SPA, Yüzme havuzları, Çocuk eğlence alanları, hizmet alanları, Spor alan ve üniteleri, yiyecek içecek alanları, soğuk odalar ve depolar, resepsiyon, lobi ve çok amaçlı salonlar vb. gibi alanların kapasite, fonksiyonelliği, doğru konumlanma, bir birleriyle ulaşım ve trafik akışı, konsept açısından otelcilik ve operasyon standartlarına uygunluğunun sağlanması çok önemlidir.

Otel işletmesinin iç ve dış görünümünde ulaşılan estetiksel zenginlikler konukların güvenli, huzurlu tatil yapabilme ihtiyaçlarına yönelik çalışmalardır. Özellikle iç mekânlarda renkler, ışıklar, zemin kaplamaları, mobilya, aksesuarlar ve kumaşlar vb objelerin bir arada kullanılması önemlidir. Tüm mekânlarda aynı görünüm sağlanmalı, konuklara kendilerini rahat ve güvenli bir ortamda olma duygusu veren dekoratif ve estetik tasarımların yapılması gerekir. Konsepte ve hizmete uygun planlanmayan bölümleri sonradan değiştirmek hem çok maliyetli hem de bazen imkansız olmaktadır.

 • Projenin mobilya, demirbaş, makine ve araç gereçlerin özelliklerinin belirlenmesinde danışmanlık ve satın alma çalışmalarında koordinasyonluk,
 • Mimari dizaynın konsepte ve otelcilik prensiplerine uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Renovasyon isteyen oteller için proje hazırlanması ve danışmanlığı.
 • Projenin Gıda güvenliği, Yangın güvenliği, iş ve çevre güvenliği, çevre yönetimi mevzuatlarına ve kalite yönetim belgelerine uygun olarak planlanması ve tasarlanması konularında danışmanlık.
 • Otel açılışının organizasyonu, her bölüm için ayrı ayrı konsept geliştirilmesi.(Hizmet çeşidi, Çalışma saatleri, potansiyel pazar belirlenmesi, ürünleri geliştirilmesi ve sunumu, menü tasarımı, müzik vb.gibi)

Organizasyon, işletmelerde yapılacak işleri, bu işleri yapacak kişileri ve çeşitli ilişkileri kâğıt üzerine döker ve bu unsurları belirli bir sistem içinde işletme amaçlarına yöneltir. Aynı zamanda, organizasyon işlemindeişlerin yetki ve sorumlulukları belirlenir ve devredilir.

Bu aşamaların belirlenmesi beklenen verimin gerçekleşmesi için yeterli olmayabilir. Çalışanların beklentilerini önemseyerek örgüt işleyişini sağlamak gerekir. Çalışanların, alacakları maaşın ötesinde bir başka beklentileri daha vardır: Saygınlık. Bir kuruluşta hizmet veriminin artması insan gücü ile sağlanır. Saygın bir konuma oturtulan bir bireyin götüreceği hizmet ile horlanan, tepeden bakılan bir bireyin götüreceği hizmet arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

İş yapana değer vermek ve verilen değeri göstermek motive edici olacaktır. Yapılan araştırmaların bazıları, amaçların belirlenmesinde çalışanların dahil edilmesinin en güçlü motivasyon faktörü olduğunu göstermiştir. İnsanları motive etmek, onları hangi dürtülerin daha iyi çalışmaya ittiğini anlamaktır. Bu, onların kişisel ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi çalışma arzusu gösterecekleri çalışma koşullarını yaratmakla mümkün olur.

 Organizasyon
 • Otel organizasyon şemasının oluşturulması
 • Tüm kadroların görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların hazırlanması
 • Orta ve üst düzey  personel kadrolaşması ve işe başlatılması takvimi
 • Operasyon standartlarının oluşturulması ve her bölüm için prosedürlerin hazırlanması
 • Teknik servis hizmetlerinin planlanması
 • Kalite Yönetim sistemlerinin kurulması
 • Açılış öncesi otel aylık ve yıllık bütçesinin oluşturulması
 • Muhasebe ve cost control sisteminin kurulması (Oda, yiyecek, temizlik vb.)
 • Otel otomasyon sisteminin belirlenmesi ve hazırlanmasının koordinasyonu
 • Web sayfası hazırlanmasının koordinasyonu

Otel İşletmelerinin amacı; sadece faaliyetlerini yürütmek, mal ve hizmet üretmek değildir. Oda ve oda bağlantılı hizmetlerin satısından fiyat, talep ve kapasite denetimi ile en yüksek geliri elde etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda üretimin rasyonel olması gerekir. En az giderle üretim yapmak amaçlanır.

Bu açıdan ilk olarak meydana gelen olayların önceden planlananlarla karşılaştırılması, daha sonra ortaya çıkan sapmalar varsa gerekli düzeltmelerin yapılması gereklidir. Ancak kontrolün amacı, sadece plan ile uygulamanın karşılaştırılması değildir Bu açıdan bakıldığında denetim ve kontrol başarılı bir şekilde yerine getirilmelidir.

 Denetim ve Kontroller
 • Verimlik artırıcı denetim ve değerlendirme çalışması
 • Tüm raporların incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Gelir dağılımının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Doluluk oranları ve oda fiyat politikalarının değerlendirilmesi
 • Gider dağılımının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Bütçenin değerlendirilmesi ve sapmaların nedenlerinin belirlenmesi
 • Müşteri memnuniyeti ölçümü ve değerlendirilmesi
 • Personelin performansı ve motivasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Yatırım  yenileme  veya renovasyon

Otel ve restoran gibi hizmet İşletmelerin ürettikleri mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin müşterilere sunulması sürecinde müşteri memnuniyetinin bilinmesi önemlidir. Bu amaçla anketler veya gizli müşteri değerlendirmesi denetimin en önemli unsurunu oluşturmaktadır.

İsimsiz olarak yapılan hizmet değerlendirmelerinin avantajı, personelin müşteriye nasıl hizmet ettiğini anlamanızı sağlayan yollardan biri olmasıdır. Bu sayede kalite, hizmet performans artışı sağlanmakta ve olumsuz hizmet üretimi engellenmektedir.

      Müşteri memnuniyeti ölçüm ve değerlendirmeleri

 • işletme Yönetim ve Prosedürleri
 • Satış  pazarlama Hizmetleri,
 • Odalar bölümü Hizmetleri,
 • Yiyecek İçecek Hizmetleri,
 • SPA Hizmetleri,
 • Güvenlik hizmetlerinin kalitesi,
 • Hijyen ve sanitasyon standartları,
 • Personelin iş yeri hizmet standart ve prosedürlerine uygunluğu