Otel ve Yiyecek & İçecek İşletmeleri Yatırımı

Fizibilite Çalışmaları

Yatırım kararlarının öncesinde durum değerlemesi. Türkçede yapılabilirlik olarak bilinen bu terim, daha ziyade fizibilite etüdü olarak kullanılır. Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur. Bu amaçla yapılan çalışmalara fizibilite çalışması denir. Değerleme sonucunda karlı bulunan yatırımlar için fizibildir denilir.

Gelirlerin artması için; doluluk oranının yüksek olması ve yüksek oda satış fiyatının maksimum olması gerekir. Bunun için, otelin yer seçimi ve tesisin amaca uygun olarak 365 gün açık kalması en önemli kıstaslarıdır. Elbette ki, bu durumu kurumsal devamlılık ilkesi olarak adlandırabiliriz ve bu devamlılık ilkesi ise söz konusu ticaret ise nesnesini belirlemek durumundadır. Ticari açıdan otel işletmeciliğinin nesnesi, şüphesiz ki estetik ve konformizmdir.

Bu iki nokta günümüz şartlarında yüksek ivme kazanan görünürdeki insan yaşamı ve görünürdeki insan yaşamının hazza dönüşmesi ile anlam kazanmıştır. Çağ modern çağdır ve modern çağ görünenden hareketle fikir sahibi olmaktadır. Bu sebeple, ilk etapta otelin dış görünüşü çekici, sıra dışı olmalıdır. Diğer yandan hizmet sunulacak konuk kitlesi mimara iyi anlatılmalıdır ki, mimar, Böylece en uygun iç mekân tasarımlarını sunmalıdır.

Fizibilite çalışmalarında bölge ve lokasyonun proje için uygun olup olmadığı, ekonomik olarak uygulanabilirliği ve potansiyel pazarları ortaya çıkarılır. Bu araştırmalar ışığında projenin büyüklüklüğü ve konsepti hakkında bilgi verilerek yatırımcıların hata yapmalarını önlenir.

  • Bölge ve Lokasyonun bulunması ve değerlendirilmesi,
  • Potansiyel pazar araştırmaları ve değerlendirilmesi,
  • Konsept geliştirme raporu,
  • Fizibilite raporları
  • Rapor Hazırlanması

Fizibilite çalışması yeni bir yatırım kararı için yapılabileceği gibi, mevcut tesislerin genişletilmesi, yenilenmesi maksadıyla da yapılabilir. Bu çalışmalar bazen bir istek sonucu da gündeme gelir.

Bir fizibilite çalışmasında esas itibariyle beş ana konuda bilgiler toplanıp bir değerleme yapılır

  • Piyasa incelemesi: Üretilmesi düşünülen mal veya hizmetin çeşitini, özelliklerini, muhtemel satış fiyatını, hangi pazarlarda veya pazar dilimlerinde ne kadar satılabileceğini, satış dönemleri gibi iktisadi faydaların neler olacağı değerlendirilir.
  • Kuruluş yeri incelemesi: Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için en uygun yerin belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel kuruluş yeri tayine çalışılır.
  • Mali inceleme: Fizibilite etüdünün bu bölümünde yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişir giderlerinin yapısı, işletme sermayesi ihtiyaçları, aylar ve yıllar itibariyle nakit akışları ve finansman programı, üretime geçtikten sonra nakit akışları, başabaş üretim miktarları ve yatırımın kara geçiş zamanı gibi hususlar değerlendirilir.
  • Teknolojik inceleme: Üretimde kullanılacak teknik ve teknolojiler ile her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile, bunlara ait girdi-çıktı analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar bu bölümde değerlendirilir.
  • Hukuki inceleme: Yatırım projesinin hazırlanma safhasından kuruluş yerinin seçimi, yatırımın gerçekleştirilmesi, işletmenin faaliyete geçip malların pazarlanmasına kadar uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmelikler, yatırım üzerinde yapacağı muhtemel etkiler ve getireceği fırsatlar bakımından değerlendirilir.